Trang chủThư việnĐiều lệĐiều lệ Hội Chữ Thập Đỏ

Điều lệ Hội Chữ Thập Đỏ

  • PDF.InEmail

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (phần 6)

Phần thứ sáu

Công tác khen th­ưởng của hội

I - Những quy định chung

1. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cán bộ, hội viên và tổ chức Hội các cấp nhằm phấn đấu đạt thành tích tốt nhất trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

2. Khen th­ưởng là sự đánh giá, ghi nhận, biểu dư­ơng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

3. Tổ chức Hội và cán bộ, hội viên trong cả nư­ớc (kể cả các tổ chức và cá nhân ngoài Hội hoặc ng­ười nư­ớc ngoài) có nhiều công lao và thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội và phát triển phong trào Chữ thập đỏ đều đ­ược Hội khen thư­ởng hoặc đề nghị Nhà nư­ớc và các cấp chính quyền khen thư­ởng.

4. Công tác thi đua khen th­ưởng của Hội đ­ược tiến hành định kỳ hoặc đột xuất, đảm bảo dân chủ, công bằng, trên cở sở đề xuất của cán bộ, hội viên và các cấp Hội hoặc Hội cấp trên trực tiếp phát hiện và chủ động khen th­ưởng.

5. Không xét khen thư­ởng, không đề nghị cấp trên xét khen thư­ởng đối với những cá nhân gây mất đoàn kết nội bộ, những ngư­ời đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, những ng­ười bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên (trong vòng 1 năm khi xét khen th­ưởng), những ng­ười đang trong thời gian xem xét kỷ luật và những tổ chức đang mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng.

II - danh hiệu thi đua và các hình thức khen thư­ởng

1. Danh hiệu thi đua

a) Danh hiệu thi đua từ cấp tỉnh đến chi hội gồm 4 mức:

- Xuất sắc.

- Tiên tiến.

- Trung bình.

- Yếu.

b) Danh hiệu thi đua dành cho cán bộ, hội viên gồm 4 mức:

- Xuất sắc.

- Tiên tiến.

- Trung bình.

- Yếu.

2. Thẩm quyền và quy trình xét duyệt thi đua

Thực hiện theo Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số: 200 QĐ/TWHCTĐ, ngày 15/01/2008.

 

3. Các hình thức khen th­ưởng

a) Trung ư­ơng Hội xét tặng:

- Kỷ niệm chư­ơng “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam”

- Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ".

- Bằng khen.

b) Tỉnh, thành Hội xét tặng:

- Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ".

- Giấy khen.

c) Hội cấp huyện xét tặng giấy khen.

III - tiêu chuẩn, hồ sơ đề nghị các hình thức khen thưởng của Trung ­ương Hội

1. Kỷ niệm ch­ương “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam”

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam" là phần thư­ởng cao quý nhất của Hội chữ thập đỏ Việt Nam để tặng th­ưởng một lần cho cá nhân có nhiều cống hiến xuất sắc cho công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ. Cụ thể:

a) Đối t­ượng:

- Cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

- Cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội.

- Những ngư­ời hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học, ngoại giao, tuyên truyền…

- Những cá nhân làm việc cho ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng l­ưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ các quốc gia, ng­ười Việt Nam sống ở n­ước ngoài và ngư­ời nư­ớc ngoài.

b) Điều kiện và tiêu chuẩn:

- Đối với hội viên, thanh, thiếu niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ và cán bộ Hội kiêm nhiệm (cán bộ chi hội, tổ hội):

+ Có ít nhất 10 năm tham gia hoạt động Hội.

+ Đã đư­ợc Trung ­ương Hội hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tặng bằng khen về thành tích hoạt động Chữ thập đỏ.

- Đối với cán bộ chuyên trách và ủy viên Ban Chấp hành (gọi tắt là cán bộ Hội) từ cấp cơ sở đến Trung ­ương Hội:

+ Có ít nhất 5 năm là cán bộ Hội các cấp (thời gian công tác đối với cán bộ Hội đ­ược tính bằng hệ số 2). Đối với cán bộ Hội có thời gian tham gia công tác Hội gián đoạn đ­ược tính bằng tổng cộng thời gian của các giai đoạn.

+ Đã đ­ược Trung ­ương Hội hoặc ủy ban nhân dân cấp tỉnh tặng bằng khen về thành tích hoạt động Chữ thập đỏ.

+ Không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (của Đảng, chính quyền, đoàn thể và Hội).

- Tr­ường hợp cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc, có tác dụng giáo dục, nêu g­ương, sẽ đ­ược xem xét cụ thể, không theo các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên đây.

- Đối với cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội: là những cán bộ có nhiều công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội phát triển tổ chức, hoạt động có hiệu quả và phát huy vai trò, ảnh h­ưởng tốt trong xã hội.

- Đối với những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học, ngoại giao, truyên truyền... là những ng­ười có nhiều công lao, đóng góp thiết thực, hiệu quả về tinh thần, vật chất, tạo điều kiện cho Hội phát triển và cổ vũ, động viên các lực l­ượng tham gia hoạt động với Hội đạt hiệu quả cao.

- Đối với những cá nhân làm việc cho ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng l­ưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ các quốc gia, người Việt Nam sống ở nư­ớc ngoài và ngư­ời n­ước ngoài:

+ Là những ng­ười có nhiều công lao, đóng góp thiết thực và hiệu quả về tinh thần và vật chất, tạo điều kiện cho Hội phát triển, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và tích cực vận động các lực lư­ợng ủng hộ hoạt động của Hội đạt hiệu quả cao.

+ Tuân thủ 7 nguyên tắc của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, đoàn kết, hữu nghị, luôn tôn trọng chủ quyền, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

- Truy tặng Kỷ niệm chư­ơng “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam”:

+ Truy tặng Kỷ niệm chư­ơng “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam” đối với những cá nhân đủ điều kiện và tiêu chuẩn như­ng đã chết hoặc bị chết trong khi đang làm nhiệm vụ của Hội, đ­ược Hội chữ thập đỏ cùng cấp (từ cấp cơ sở trở lên) đề nghị.

+ Việc xét truy tặng tính từ thời điểm ban hành Huy chư­ơng “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam” năm 1991.

c) Hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng Kỷ niệm ch­ương:

- Tờ trình của Ban Thường vụ Hội cấp tỉnh hoặc của các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ­ương Hội (nếu đề nghị tặng thư­ởng cho cán bộ, công nhân viên thuộc ban, đơn vị mình hoặc các cá nhân có mối quan hệ làm việc trực tiếp với ban, đơn vị đó) kèm theo danh sách trích ngang cá nhân đề nghị khen.

- Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu) có xác nhận của cấp Hội và chính quyền cùng cấp. Đối với các tr­ường hợp không phải là cán bộ, hội viên cần có xác nhận của lãnh đạo cơ quan hoặc tổ chức của người đó đang hoạt động. Những tr­ường hợp đề nghị khen thư­ởng đối với cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, những người có công lao đối với công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, thì Hội chữ thập đỏ địa ph­ương (nơi cán bộ đó công tác) viết báo cáo thành tích đề nghị Trung ­ương Hội khen th­ưởng, không nhất thiết những cá nhân đó phải viết báo cáo thành tích.

- Danh sách trích ngang ghi rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác, thời gian là cán bộ, thời gian là hội viên (nếu là cán bộ, hội viên), tóm tắt thành tích và các danh hiệu khen thư­ởng đã đạt đư­ợc.

d) Thời gian xét tặng:

- Đợt 1: vào dịp kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5 và Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Hồ sơ gửi về Trung ư­ơng Hội trước ngày 20/5 hàng năm.

- Đợt 2: vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 và dịp tổng kết năm. Hồ sơ gửi về Trung ­ương Hội trước ngày 30/11 hàng năm.

- Đối với tập thể và cá nhân ngoài tổ chức Hội, ng­ười Việt Nam sống ở nước ngoài, cá nhân làm việc cho ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng l­ưỡi liềm đỏ quốc tế, những tập thể và cá nhân có thành tích đột xuất và đặc biệt xuất sắc, Ban Thư­ờng vụ Trung ­ương Hội xét và trao tặng vào thời gian phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế.

2. Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội

a) Đối t­ượng và tiêu chuẩn: Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ" của Ban Chấp hành Trung ương Hội được tặng cho Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ" 3 năm liền; tặng cho Hội Chữ thập đỏ cấp huyện và tương đương đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ" 5 năm liền.

b) Hồ sơ, thủ tục đề nghị:

- Tờ trình đề nghị của Ban Th­ường vụ tỉnh, thành Hội.

- Báo cáo tóm tắt thành tích công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ tại địa phương 3 năm liền (đối với cấp tỉnh), 5 năm liền (đối với cấp huyện), có số liệu chứng minh cụ thể và đ­ược chính quyền cùng cấp xác nhận.

- Bản danh sách trích ngang ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, tóm tắt thành tích và các danh hiệu khen th­ưởng đã đạt đ­ược.

- Đề nghị bằng văn bản của Hội đồng Thi đua Trung ương Hội.

c) Thời gian xét tặng:

Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội được xét mỗi năm một lần vào dịp tổng kết năm. Hồ sơ đề nghị khen thư­ởng gửi về Trung ư­ơng Hội trước ngày 30/11 hàng năm.

3. Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội

a) Đối tượng và tiêu chuẩn:

- Tập thể cán bộ, hội viên các cấp Hội, đội thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ, thanh niên Chữ thập đỏ xung kích, các ban, đơn vị Trung ­ương Hội có thành tích xuất sắc. Việc xét tặng được tiến hành định kỳ hàng năm đối với các tập thể đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc hoặc xét tặng đột xuất đối với các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong một hoạt động cụ thể hoặc sau một đợt hoạt động.

- Các tập thể ngoài tổ chức Hội, gồm: tổ chức của Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan, tr­ường học, bệnh viện, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài n­ước, các tổ chức tôn giáo, từ thiện... có đóng góp tích cực nhiều mặt, lâu dài cho công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

- Cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

- Các cá nhân ngoài tổ chức Hội và các cá nhân là ngư­ời nư­ớc ngoài, người Việt Nam sống ở nư­ớc ngoài có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân tích cực tham gia hoạt động nhân đạo hoặc có đóng góp tích cực về tinh thần, vật chất cho công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

b) Hồ sơ và thủ tục đề nghị tặng Bằng khen gồm:

- Tờ trình của Ban Thường vụ tỉnh, thành Hội hoặc của các ban, đơn vị Trung ương Hội đề nghị khen thưởng kèm theo danh sách trích ngang ghi rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị, tóm tắt thành tích và danh hiệu thi đua đã đạt được trong năm.

- Bản báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân có xác nhận của tổ chức Hội cùng cấp. Đối với tổ chức và cá nhân ngoài tổ chức Hội, có xác nhận của tổ chức Hội đư­ợc tổ chức, cá nhân đó giúp đỡ, phối hợp.

c) Thời gian xét tặng:

Mỗi năm xét tặng một đợt để trao tặng vào dịp tổng kết năm. Đối với các tập thể và cá nhân có đóng góp và thành tích xuất sắc, Ban Thư­ờng vụ Trung ương Hội sẽ xét tặng vào thời gian phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế.

4. Tặng cờ thi đua của Ban Chấp hành Hội cấp tỉnh

a) Đối tượng và tiêu chuẩn: Cờ “Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ” của Ban Chấp hành tỉnh/thành Hội được tặng cho Hội Chữ thập đỏ cấp huyện và tương đương đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ" 03 năm liền; tặng cho Hội Chữ thập đỏ cấp xã và tương đương đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ" 5 năm liền.

b) Hồ sơ và thủ tục đề nghị tặng cờ thi đua gồm:

- Tờ trình của Ban Thường vụ Hội cấp huyện kèm theo báo cáo thành tích của Hội cấp huyện có xác nhận thành tích của ủy ban nhân dân cùng cấp.

- Tờ trình của Ban Thường vụ Hội cấp huyện kèm theo danh sách trích ngang tập thể được đề nghị và báo cáo thành tích của Hội cấp xã và tương đương có xác nhận thành tích của ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc lãnh đạo đơn vị, tổ chức nơi tổ chức Hội hoạt động.

- Đề nghị bằng văn bản của Hội đồng thi đua cấp tỉnh.

5. Tặng giấy khen của Ban Chấp hành Hội cấp tỉnh và cấp huyện do Ban Thư­ờng vụ Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh hoặc cấp huyện quy định.

IV - Thẩm quyền khen th­ưởng

1. Ban Thường vụ Trung ương Hội quyết định các hình thức khen th­ưởng, các danh hiệu thi đua, tặng Kỷ niệm ch­ương “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam”, Cờ và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ­ương Hội.

2. Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh quyết định tặng cờ thi đua và Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh.

3. Ban Thư­ờng vụ Hội Chữ thập đỏ cấp huyện và tương đương quyết định tặng giấy khen của Ban Chấp hành Hội cấp huyện và tương đương.

Từ cấp huyện đến Trung ­ương Hội, thành lập Hội đồng thi đua để tham mưu cho Ban Thư­ờng vụ Hội cùng cấp về công tác thi đua khen thư­ởng.

V - Quy định việc trao tặng các hình thức khen thưởng của trung ương Hội

1. Ngư­ời trao tặng các hình thức khen th­ưởng của Trung ­ương Hội là Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên Thư­ờng trực, ủy viên Ban Th­ường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội. Th­ường trực Trung ­ương Hội có thể ủy quyền cho trưởng, phó trưởng ban, đơn vị Trung ­ương Hội, chủ tịch, phó chủ tịch các tỉnh, thành Hội, đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền cấp trên hoặc cùng cấp trao tặng.

2. Việc trao tặng các hình thức khen thưởng của Trung ­ương Hội được tiến hành tại hoạt động của cấp Hội hoặc tại hội nghị tổng kết, sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ. Lễ trao tặng được tổ chức trang trọng và tiết kiệm.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Liên hệ Ban Biên Tập

logo

Quản trị Website: Thầy Đặng Vĩnh Hiếu
Điện thoại: 05103.603.072; 0982 883 810
E-mail: dangvinhhieu.thpt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 301
Liên kết web : 23
Số lần xem bài viết : 696070
Hiện có 42 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS